switch to English

Ретрофит в уредби СН

Ретрофитът в уредби средно напрежение е основно направление в дейността на ППМЕО от самото създаване на фирмата. До момента, екипът ни е изпълнил успешно множество проекти в тази област, с което фирмата заслужи своето място в този бранш и се утвърди като надежден и предпочитан партньор.

Комплектните разпределителни устройства (КРУ) средно напрежение, както и комутационната апаратура в класически (зидани) килии се състоят от компоненти с различна продължителност на живот. На базата на този критерий те се разделят на три групи:
1. Стационарни части: шкафове, токови и напреженови трансформатори, изолатори, шини и други, които стареят бавно;
2. Подвижни части: комутационни апарати. Прекъсвачите (и разединителите в зидани килии) са подложени на въздействието на електрически дъги, в задвижванията им се износват механически натоварени и триещи се детайли.

Освен физическо остаряване, комутационните апарати търпят и бързо морално остаряване. Разработват се нови видове прекъсвачи, които са с по-малки габаритни размери и тегло и притежават по-добри експлоатационни качества. Сред тях са повишен комутационен и механичен ресурс, по-голям ток на изключване, отсъствие на изхвърлени газове и масло в процеса на комутацията, минимална необходимост от поддръжка, висока надеждност и безопасност при работа. Такива са вакуумните и елегазовите прекъсвачи.

3. Вторична комутация, обхващащa: релейни защити, управление, измерване, сигнализация. При устройствата за вторична комутация моралното остаряване е много по-бързо от физическото.

     

Модернизацията на класическа килия, която ППМЕО ООД извършва включва:

  • Изготвяне на проект за преоборудване на килията.
  • Част първична комутация:

Подмяна на прекъсвача, подмяна на разединители, подмяна на измервателни трансформатори, подмяна на масички за П, ТТ, НТ, ВО, подмяна на проходните и подпорни изолатори, подмяна на вентилни отводи и високоволтови предпазители, подмяна на врати килия прекъсвач, предкилиен шкаф, НТ, обновяване на шинната система, почистване и боядисване на килията и шинната система.

  • Част вторична комутация:

Изготвяне на проект за преоборудване на килията. Ремонт с цялостна доставка и подмяна на оборудване и материали вторична комутация, включително: релейна защита, проводници, помощни и сигнални релета, сигнални устройства, блок-контакти, показващи уреди, указатели на положението, ключове за управление, предпазители, блокировки, клеми, клемореди и други. Вторични кабели за токови и напреженови вериги, за прекъсвач и блок-контакти на разединители, нова мнемосхема на вратата на шкафа за управление с вградени светлинни индикатори за положения на комутиращите устройства (прекъсвач и разединители) в килията. Електромер в шкаф за управление, доставка и монтаж на електромерен шкаф.

Ретрофит на КРУ в уредби СН

ППМЕО ООД има технически потенциал да модернизира различни видове комплектни разпределителни устройства (КРУ) средно напрежение, които са в експлоатация в страната.

 Модернизацията включва :

Изготвяне на работен проект, преработка количка за вграждане на прекъсвач, изработване на нова рама за прекъсвача, изработка на носачи за ТТ и НТ;

Доставка и подмяна на маломаслен или въздухоструен прекъсвач с вакуумен  или елегазов (по желание на клиента на фирмите ABB, SIEMENS, SCHNEIDER и др.), измервателни, трансформатори, вентилни отводи;

Изработка на нови шини в отсека и преходници за контактните щипки, преработка или изработване на нова врата релеен отсек.

 

Конструктивните промени за вграждане на новия прекъсвач в КРУ се извършват върху количката, което позволява при ползването на резервна количка експлоатацията да не се прекъсва. Фирмата изпраща свои специалисти на място за техническо съгласуване. Модернизацията се извършва в заводски условия и гарантира на потребителя пълно съответствие с изискванията на националните и международни стандарти. Изработването на напълно нова количка също е възможно, в случай че това се налага.

Ретрофита на вторична комутация, обхваща:

Преработка панел вторична комутация – доставка и подмяна на вторичните вериги за управление – комутация, клеми, автоматични прекъсвачи, помощни релета;
Доставка и подмяна релейни защити с цифрови (по желание на клиента на фирмите SIEMENS, ABB, ROCON и др.), подсъединяване на контролни кабели, контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираната апаратура.

ППМЕО има разработени различни технически решения за различни видове КРУ.

Касети за прекъсвачи. С помощта на касета прекъсвачите могат лесно да бъдат вградени в стари КРУ и зидани килии. Касетите се характеризират с ограничени размери и тегло, вградени механични и електромеханични блокировки, земен нож и др. Касетите се тестват фабрично, което гарантира тяхата функционалност и съответствие с международните стандарти. Касетите се произвеждат в широка гама от електри-чески параметри и могат да покрият дори много сериозни изисквания.

ППМЕО извършва ретрофит на различни типове КРУ, които са в дългогодишна експлоатация у нас, в това число:

Руски: K - 37, KRU2 - 10, K - XII, K - XIII, K - XXVI, K - XXVII, KP - 10/50, KE- 10;

Български: K3 – 02;

Немски: CSIM;

Полски: RSW - 10/6;

 

Предимствата на ретрофита:

- Повишена надеждност и безопасност при работа;

- Икономически ефект - цената при ретрофита е в пъти по-малка, в сравнение с инвестицията за ново КРУ и значително намалява разходите по поддръжка;

- Удължаване срока на експлоатация с около 20 - 25 години;

- Лесно надграждане на системата към реализиране на мониторинг и дистанционно управление.